Kamery Xenics vynikají velkou kvalitou obrazu ve všech vlnových délkách infračerveného spektra, dostačující i pro nejnáročnější úlohy.

Hyperspektrální zobrazování

Podobně jako u řádkových kamer se i pro hyperspektrální zobrazení využívá skenování pohybujícího se předmětu, např. dopravníku. Optická soustava skenuje sledovaný objekt tenkou štěrbinou a rozkládá světlo do jednotlivých složek spektra, které jsou snímány jednotlivými řádky čipu kamery SWIR. Lze tak získat stovky měření pro jednotlivé body v různých vlnových délkách. Tento princip je využíván v úlohách, kde by jinak pro analýzu složení různých materiálů byl zapotřebí infračervený spektrograf. V průmyslových procesech najde hyperspektrální zobrazení své uplatnění např. při třídění odpadu. Infračervené kamery pracující na vlnových délkách SWIR mezi 0,9 a 1,7 μm dokonale pokrývají absorpční spektra různých plastů a umožňují automatické třídění při nízkých nákladech. Dále lze tyto kamery využít při třídění ovoce a zeleniny, k detekci vlhkosti, analýze tuků, plynů a v mnoha dalších úlohách.

Třídění materiálů

Třídění odpaduV současné době jsou spolehlivost a přesnost rozhodujícími faktory. Kontinuální sledování a vyhodnocení v reálném čase představují důležité monitorovací a kontrolní nástroje pro výrobní a zpracovatelské procesy. Infračervené kamery a detektory pomáhají při kontrole a řízení výrobních zařízení, jako jsou pásové dopravníky, obráběcí stroje a robotické systémy. Proč se tedy spokojit pouze s „termokamerami“, když je možné mít kamery pokrývající celé infračervené spektrum? On-line inspekční systémy pro nedestruktivní testování pomocí infračervené kamery Xenics – kamery pro vědecké, průmyslové a bezpečnostní účely mohou poskytnout spoustu informací, jako je např. obsah cukru v ovoci nebo přítomnost podpovrchových vad, které nejsou viditelné lidským okem. Tyto přesné informace přispívají ke zlepšení kvality a zvýšení produktivity. Konstruktéři mohou optimalizovat vysoce účinné metody separace odpadu s pomocí kompaktních kamer Xenics pracujících v blízké infračervené oblasti (NIR). NIR infračervené kamery dokonale pokrývají absorpční spektra různých plastů a umožňují automatické třídění odpadu při nízkých nákladech.

Pásma infračerveného spektra
SWIR – krátkovlnné 0,9 až 1,74 μm
MWIR – střední vlny 3,6 až 4,9 µm
LWIR – dlouhovlnné (termokamery) 8 až 14 µm

Nedestruktivní testování v infračerveném spektru

Inspekční systémy pro nedestruktivní testování pomocí infračervených kamer pracujících v různých částech infračerveného spektra mohou poskytnout mnoho informací, které nejsou lidským okem viditelné. Kromě mnoha termografických metod využívajících termovizní kamery, které pracují v rozsahu 9 až 14 μm, označovaném jako dlouhovlnné pásmo (LWIR), existují další infračervené kamery založené na jiných principech, které pracují se středními a krátkými vlnovými délkami infračerveného světla (MWIR a SWIR). Nedestruktivní testování v infračerveném spektru odhaluje neviditelné vady pod povrchem materiálu. Například kamery od firmy Xenics pracující v pásmu MWIR se používají ke kontrole svarů nebo kontrole oprav kompozitních konstrukcí. Fotoluminiscence solárních článků je velmi dobře viditelná pro kamery SWIR se snímačem InGaAs a představuje účinnou metodu detekce vad a prasklin v jejich substrátu. Při výrobě polovodičů lze využít také detekci emisí fotonů v pásmu SWIR, které jsou způsobeny vadami v krystalické mřížce.

Uplatnění ve vědě a výzkumu

MWIRV oblasti vědy a výzkumu se kamery Xenics používají v mnoha měřicích a testovacích metodách. Infračervená analýza malby je vhodná při určování pravosti nebo při restaurování maleb ke zviditelnění náčrtu a vyšetření stavu obrazu. Vzhledem k malé absorbci poskytuje dlouhovlnné záření snadný, a především nedestruktivní způsob, jak „vidět skrz“ horní vrstvy obrazu, identifikovat a analyzovat základní struktury, obrysy a předchozí verze malby.

Youtube Detekce vlhkosti

Optická koherenční tomografie

Velmi zajímavou nedestruktivní zobrazovací technologii představuje Optická koherenční tomografie (OCT), technologie schopná produkovat podpovrchové obrázky neprůhledných vzorků v reálném čase a s vysokým rozlišením. Tento přístup je analogický s ultrazvukem, ale namísto použití zvuků, používá světlo v infračervené oblasti. Proto mají obrázky mnohem větší rozlišení v řádu mikrometrů. V závislosti na typu tomografu, se používají řádkové nebo plošné snímače.

Youtube Optická koherenční tomografie (OCT) přednáška v angličtině

Měření kvality laseru

LWIRPro měření profilu paprsků laseru poskytují infračervené kamery s detektory InGaAs nebo MCT (Mercury Cadmium Telluride) velké rozlišení, linearitu a stabilitu. Senzor je schopen bez poškození měřit i velké intenzity záření.

Testování polovodičových součástek

Výrobci polovodičových součástek musí splňovat stále přísnější požadavky na kvalitu. Použití krátkovlnných infračervených kamer v pásmu SWIR, které detekují emise fotonů vyvolané vadami v krystalické mřížce, poskytuje cenné informace o stabilitě procesu výroby polovodičů.

Testování solárních článků

Příklad testování solárních článků zde